Laboratorium Badań Materiałów

Uprawnienia laboratorium

Laboratorium posiada świadectwo uznania przez Urząd Dozoru Technicznego LBU-192/19 mówiące o spełnieniu kryteriów dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005. Uzyskało również świadectwo podwykonawcy UDT LB-192/19 do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 p. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Dodatkowo posiadamy wdrożony system zapewnienia jakości badań NDT zgodny z ASME mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości w trakcie produkcji oraz użytkowania. Posiadamy również nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki bezterminowe zezwolenie na wykonywanie prac radiograficznych w terenie.