Laboratorium Badań Materiałów

Próby rozciągania

 

Polegają na określeniu wytrzymałości na rozciąganie całego złącza spawanego (złącze doczołowe) lub samej spoiny (złącze krzyżowe ze spoinami pachwinowymi). Próby rozciągania próbek przeprowadza się na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 8kN – 400kN.

Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznego rozciągania określone są w każdej z norm przedmiotowych podlegających wytrzymałości dla danego gatunku materiału. Wszystkie próbki zerwane w spoinie poddawane dokładniejszym oględzinom celem stwierdzenia przyczyny ich niewłaściwego zerwania.