Laboratorium Badań Materiałów

Próby zginania

 

Celem statycznej próby zginania poprzecznego złączy spawanych jest ustalenie odporności na zginanie badanych połączeń zarówno w przypadku rozciągania lica i grani oraz badanie przełomu próbki w przypadku pęknięcia. Zginanie próbek przeprowadza się dla kątów od 0o do max. 180o na maszynie wytrzymałościowej ZD-40 o zakresie pomiarowym 8kN – 400kN.

Badania próby rozciągania powinny być przeprowadzone zgodnie z normami oraz instrukcją techniczną maszyny. Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznej próby zginania określone są w normach przedmiotowych. Wszystkie przypadki pęknięć i złamań są poddawane dokładnym oględzinom celem stwierdzenia ich przyczyny i odnotowane w protokole badania.